تدوین استاندارد جوشکاری فورجینگ سر به سر میلگردپس از پیگیری های واحد فنی و مهندسی شرکت مهندسی سازه آزمون فولاد سرانجام با همکاری کمیسیون فنی تدوین استاندارد 
در اسفند ماه 1396 تهیه و تنظیم استاندارد جوشکاری فورجینگ در سازمان ملی استاندارد ایران انجام شد .

استانداردهای مرتبط با مبحث جوشکاری فورجینگ سر به سر میلگرد تهیه شده در این کمسیون عبارتند از :

  1. روش آزمون و معیار پذیرش اتصال جوش داده شده فشاری گازی میلگردهای فولادی برای تسلیح بتن
  2. روش اجرایی استاندارد تایید تکنیک جوشکاری فشاری گازی میلگردهای فولادی برای تسلیح بتن

    


۱۳۷۵/۱۲/۱۳
saze.parsiangroup.com
دپارتمان فورجینگ میلگرد